INFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING

Dank u voor uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft in ons bedrijf een bijzonder hoge prioriteit.

Persoonsgegevens worden altijd verwerkt in overeenstemming met de Duitse verordening inzake gegevensbescherming en de Duitse federale wet inzake gegevensbescherming. Door middel van deze informatie over gegevensbescherming wil ons bedrijf u informeren over het type, de omvang en het doel van de door ons verwerkte persoonsgegevens. Voorts zal deze informatie over gegevensbescherming u op de hoogte brengen van de rechten waarop u aanspraak kunt maken.

 1. Naam van de verantwoordelijke persoon en contactpersoon voor vragen over gegevensbescherming

De verantwoordelijke persoon in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten, alsmede andere verordeningen inzake gegevensbescherming is:

Mevrouw Pascale Paulsmeier, Brandbox Trading Namibia CC, Theo Ben Gurirab str. 83, P.O. Box 424, 9000 Walvis Bay, Namibië, Tel: +491504524734, e-mail: brandbox@iop.com.na

 1. Gegevens die worden verwerkt

Wanneer u onze website bezoekt of een bestand ophaalt, worden gegevens over dit proces opgeslagen in een logbestand op onze webserver. In detail kunnen de volgende gegevens worden opgeslagen:

 • IP-adres (indien mogelijk wordt dit anoniem opgeslagen)
 • Domeinnaam van de website waar u vandaan kwam
 • Namen van de opgehaalde bestanden
 • Datum en tijd van een opvraging
 • Naam van uw internetprovider
 • alsmede het besturingssysteem en de browserversie van uw eindapparaat, indien van toepassing.

Wij behouden ons het recht voor om anoniem gemaakte gegevensbestanden statistisch te evalueren.

 1. Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

Indien de verwerking van uw voornoemde persoonsgegevens noodzakelijk is om onze website ter beschikking te stellen, uw aanvraag te beantwoorden of een overeenkomst na te komen, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 (1) zin 1 lit. b DSGVO. Indien ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting waardoor de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk wordt, zoals voor het nakomen van wettelijke opslagverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 para. 1 p. 1 lit. c DSGVO.

Om veiligheidsredenen slaan wij uw IP-adres op. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO ter bescherming van het gerechtvaardigd belang om onze website te beveiligen. In dat geval gaan wij ervan uit dat het belang van uw bescherming bij de verwerking van uw gegevens niet opweegt tegen dit belang.

 1. Gegevensoverdracht

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden voor andere dan de hieronder vermelde doeleinden. Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden indien:

 • u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, onder a), van het Duitse wetboek van strafrecht (DSGVO),
 • de openbaarmaking noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (DSGVO) en er geen reden is om aan te nemen dat u een hoger belang heeft dat beschermd moet worden door het niet openbaar maken van uw gegevens,
 • indien er een wettelijke verplichting tot openbaarmaking bestaat overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, onder c), van het Duitse wetboek van strafrecht (DSGVO), alsmede
 • dit wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerking van contractuele relaties met u volgens Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b DSGVO.
 1. uw rechten

Krachtens de algemene verordening gegevensbescherming van de EU hebt u de volgende rechten:

 • Recht op informatie:

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt, hebt u het recht om informatie te ontvangen over de gegevens die over u zijn opgeslagen (art. 15 DSGVO).

 • Recht op rectificatie:

Indien onjuiste persoonsgegevens worden verwerkt, hebt u recht op rectificatie (art. 16 DSGVO).

 • Recht om gegevens te laten wissen (“recht om te worden vergeten”) en beperking van de verwerking:

Indien aan de wettelijke vereisten is voldaan, kunt u verzoeken om wissing of beperking van de verwerking (art. 17 en 18 DSGVO).

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid:

Indien u met de gegevensverwerking hebt ingestemd of indien er een contract voor gegevensverwerking bestaat en de gegevensverwerking met behulp van geautomatiseerde procedures wordt uitgevoerd, kunt u recht hebben op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 DSGVO).

 • Herroepingsrecht:

U kunt uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde kosteloos intrekken, met werking voor de toekomst.

De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot aan de herroeping wordt niet aangetast in overeenstemming met art. 7 (3) p. 2 DSGVO.

 • Recht om een klacht in te dienen:

In geval van klachten in verband met gegevensbescherming kunt u zich wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

 • Recht van bezwaar:

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van redenen die verband houden met uw bijzondere situatie (art. 21 DSGVO). Als u bezwaar maakt, zullen wij stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor reclamedoeleinden, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Het bezwaar kan informeel worden gemaakt.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u per e-mail contact met ons opnemen.

 1. Geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingsprocedures, met inbegrip van profilering, om een besluit te nemen over de totstandbrenging en uitvoering van een contractuele relatie (art. 22 DSGVO). Mochten wij in individuele gevallen van deze processen gebruik maken, dan zullen wij u hierover apart informeren indien dit wettelijk verplicht is.

 1. Duur van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de periode die nodig is om het doel te bereiken of om te voldoen aan de respectieve wettelijke bewaartermijn.

Indien het verwerkingsdoel niet langer van toepassing is, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

 1. Koekjes

Een cookie is een bestand dat wordt aangemaakt wanneer een website wordt bezocht en dat tijdelijk wordt opgeslagen op het systeem van de websitegebruiker. Als de server van onze website opnieuw wordt opgeroepen door de bezoeker van de website, stuurt de browser van de bezoeker van de website de eerder ontvangen cookie terug naar de server. Het serverstation kan de via deze procedure verkregen informatie evalueren.

De volgende functionele cookie is noodzakelijk voor de functionaliteit van onze website.

Naam

Domein

Levensduur

Doel

wp-wpml_current_language

brandboxworld.com

Sessie

Behoud van de taal die door de gebruiker is geselecteerd bij het navigeren op de website.

De rechtsgrondslag voor het gebruik is § 25 lid 2 TTDSG.

Indien u het gebruik van cookies in het algemeen wenst te verhinderen, kunt u dit doen door lokale instellingen in uw internetbrowser (bijv. Google Chrome, Edge, Mozilla Firefox, Opera of Safari).

 1. Contact via deze website

Als u ons telefonisch, via het contactformulier of via e-mail vragen stelt, worden uw gegevens uit de communicatie, met inbegrip van de door u verstrekte contactgegevens, door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van de vraag en in geval van vervolgvragen. Uw gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de beantwoording en behandeling van uw vraag. De gegevensverwerking vindt hier plaats op de rechtsgrondslag van art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO met het oog op het sluiten van een overeenkomst. U kunt hiertegen te allen tijde bezwaar maken (recht van herroeping). In dat geval zal het echter niet mogelijk zijn uw vraag te beantwoorden.

 1. SSL-versleuteling

Onze website maakt gebruik van SSL-encryptie (Secure Socket Layer) voor de overdracht van gegevens van uw browser naar onze server en naar servers die bestanden leveren die wij op onze website insluiten.

SSL wordt gebruikt om gegevens in gecodeerde vorm over te brengen. De gegevens kunnen niet worden gewijzigd en de afzender kan worden geïdentificeerd.

U kunt de aanwezigheid van SSL-versleuteling herkennen aan de voorafgaande tekst “https” voor het adres van de website die u in uw browser oproept.

 1. Verwijzingen naar websites van derden

Deze website bevat verwijzingen naar websites van derden in de vorm van zogenaamde links. Alleen wanneer u op een dergelijke link klikt, worden gegevens doorgestuurd naar de bestemming van de link. Dit is technisch noodzakelijk. De verzonden gegevens zijn in het bijzonder: Uw IP-adres, het tijdstip waarop u op de link hebt geklikt, de pagina waarop u op de link hebt geklikt, gegevens over uw internetbrowser. Als u niet wilt dat deze gegevens naar de bestemming van de link worden verzonden, klik dan niet op de link.

Als u een link naar een van deze websites volgt, wijzen wij u erop dat deze websites hun eigen informatie over gegevensbescherming hebben (ook wel privacyverklaringen of kennisgevingen van gegevensbescherming genoemd) en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze gegevensverwerking aanvaarden. Controleer deze privacy-informatie voordat u persoonlijke gegevens aan deze websites verstrekt.

 1. effecten

Wij hebben talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via onze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Niettemin kunnen gegevensoverdrachten via het internet in het algemeen veiligheidsleemten vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om die reden staat het u ook vrij ons uw persoonsgegevens op een andere manier te doen toekomen, bijvoorbeeld telefonisch of per post.

 1. Wijzigingen in deze informatie over gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor deze informatie over gegevensbescherming te wijzigen indien de juridische situatie of dit online-aanbod of de aard van de gegevensverzameling verandert. Dit geldt echter alleen voor verklaringen betreffende de verwerking van gegevens. Indien de toestemming van de gebruiker vereist is of delen van de informatie over gegevensbescherming een regeling van de contractuele relatie met gebruikers bevatten, zal de informatie over gegevensbescherming alleen met toestemming van de gebruiker worden gewijzigd.

Informeert u zich daarom zo nodig over deze informatie inzake gegevensbescherming, met name indien u persoonsgegevens verstrekt.